Regulamin

SHOWROOM’U ONLINE
„PROBIERNIA URBANOWICZ”

§1
Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady działania SHOWROOM’U ONLINE „PROBIERNIA URBANOWICZ” oraz zasady korzystania z tej platformy internetowej.
 2. SHOWROOM ONLINE „PROBIERNIA URBANOWICZ” działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego. Niniejszy Regulamin opublikowany jest na stronie probierniaurbanowicz.pl

§2
Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia poprzez SHOWROOM.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Rejestracja – definicja wskazana w pkt … poniżej.
 4. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do rezerwacji Towarów w Sklepie stacjonarnym, określające w szczególności rodzaj i liczbę zarezerwowanego Towaru.
 5. SHOWROOM – platforma internetowa online, na którą składa się SHOWROOM ONLINE „Probierni Urbanowicz” oraz platforma do składania zamówień w Sklepie stacjonarnym, działające pod adresem probierniaurbanowicz.pl
 6. Sklepstacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, w którym można składać Zamówienia przy wykorzystaniu SHOWROOM’u.
 7. SprzedawcaProbiernia Urbanowicz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa zarejestrowana pod nr KRS 0000922408, NIP 5252877171, REGON: 38999007600000.
 8. Towar lub Towary – produkt lub produkty prezentowane w SHOWROOM’ie online, które można nabyć w Sklepie stacjonarnym.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SprzedawcąKlientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie, przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13. Pełnomocnik – osoba fizyczna lub prawna, której Klient udziela pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

§3
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem SHOWROOM’U ONLINE „PROBIERNIA URBANOWICZ” dostępnego pod adresem probierniaurbanowicz.pl jest Probiernia Urbanowicz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa zarejestrowanej pod nr KRS 0000922408, NIP 5252877171, REGON: 38999007600000.
 2. Sprzedawca nawiązuje do konceptu lokali działających w okresie międzywojennym, w którym przed zakupem klient mógł skosztować danego typu alkoholu, lub kupić jego próbkę. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnych klientów, Sprzedawca uruchomił SHOWROOM ONLINE, w którym wirtualnie można obejrzeć asortyment oferowany przez SprzedawcęSklepie, przeczytać najważniejsze informacje na temat tego asortymentu oraz dokonać rezerwacji lub zamówienia Towaru będącego w asortymencie Sprzedawcy, który można następnie odebrać w Sklepie osobiście lub przez Pełnomocnika. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem SHOWROOM’U ONLINE „PROBIERNIA URBANOWICZ prowadzony jest przez Probiernia Urbanowicz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa.
 3. Dla prawidłowego funkcjonowania SHOWROOM’u potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript, Flash oraz pliki cookies.

§4
Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem SHOWROOM’u na stronie internetowej probierniaurbanowicz.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady działania SHOWROOM’u;
  2. zasady korzystania z SHOWROOM’u;
  3. zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z konta w ramach SHOWROOM’u;
  4. warunki i zasady dokonywania rezerwacji drogą elektroniczną Towarów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem SHOWROOM’u;
  5. warunki i zasady składania ZamówieńSklepie za pośrednictwem SHOWROOM’u;
  6. zasady zawierania Umów sprzedażySklepie stacjonarnym poprzez SHOWROOM.

§5
Zasady korzystania z
SHOWROOM’U ONLINE
„PROBIERNI URBANOWICZ”

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z SHOWROOM’u jest rejestracja na stronie probierniaurbanowicz.pl w zakładce probierniaurbanowicz.pl/moje-konto (zwana dalej „Rejestracją”). Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja może być dokonana wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 roku życia.
 2. Warunkiem Rejestracji jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz podanie obowiązkowych danych osobowych. Dokonując Rejestracji Klient upoważnia Sprzedawcę do przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z SHOWROOM’u, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych w SHOWROOM’ie treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. nie ukończył 18 roku życia;
  2. dostarczał treści o charakterze bezprawnym,
  3. dokonywał bez zgody Sprzedawcy ingerencji w treści SHOWROOM’u.
  4. podał w trakcie Rejestracji dane niepoprawne, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  5. dopuścił się za pośrednictwem SHOWROOM’u naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników SHOWROOM’u;
  6. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z SHOWROOM’u nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z SHOWROOM’u w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także prawa Unii Europejskiej;
  2. korzystania z SHOWROOM’u w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem SHOWROOM’u niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania z SHOWROOM’u w sposób nieuciążliwy dla Sprzedawcy oraz dla innych użytkowników SHOWROOM’u;
  5. korzystania z wszelkich treści dostępnych w SHOWROOM’ie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem SHOWROOM’u treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§6
Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Częścią SHOWROOM’u jest platforma do składania zamówień w Sklepie stacjonarnym. Po spełnieniu wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, Klient może dokonać rezerwacji lub zamówienia Towaru będącego w asortymencie Sprzedawcy, który można następnie odebrać w Sklepie osobiście lub przez Pełnomocnika.
 2. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.
 3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Sklep, tj. stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa; telefon: 796 740 780; e-mail: b.paluszkiewicz@probierniaurbanowicz.pl.
 4. Informacje o Towarach zawarte w SHOWROOM’ie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży TowaruSklepie, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru wyłącznie osobom, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe.
 6. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od …. % do …. % alkoholu nr …. z dnia …. r. wydane przez …. na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t.j./ i. art. 106 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.
 7. W celu wykorzystania SHOWROOM’u do zawarcia Umowy sprzedażySklepie stacjonarnym należy wejść na stronę internetową probierniaurbanowicz.pl, dokonać wyboru Towaru i kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie SHOWROOM’u.
 10. Po podaniu przez Klienta korzystającego z SHOWROOM’u wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 11. Podsumowanie Zamówienia zawiera: przedmiot zamówienia, jednostkowe oraz łączne ceny zamawianych Towarów, jeśli Towar ma być odebrany przez Pełnomocnika – wynagrodzenie Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, zestawienie wszelkich dodatkowych kosztów jeżeli takie są, wybranej metody płatności, czasu i – w przypadku jeśli Klient zdecydował się na zakup poprzez Pełnomocnika – także sposobu działania Pełnomocnika.
 12. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest ponowne dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą, Umowy sprzedażySklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 14. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 15. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.
 16. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep.
 17. W celu wykorzystania SHOWROOM’u do Rezerwacji TowaruSklepie należy wejść na stronę internetową probierniaurbanowicz.pl, dokonać wyboru Towaru i kierować się wyświetlanymi komunikatami
 18. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka rezerwacyjnego.
 19. W trakcie Rezerwacji TowarówSklepie poprzez SHOWROOM – do momentu naciśnięcia przycisku „Rezerwuję” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie SHOWROOM’u.
 20. Po podaniu przez Klienta korzystającego z SHOWROOM’u wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Rezerwacji.
 21. Podsumowanie Rezerwacji zawiera: przedmiot Rezerwacji, jednostkowe oraz łączne ceny rezerwowanych Towarów, zestawienie wszelkich dodatkowych kosztów jeżeli takie się pojawiają.
 22. W celu wysłania Rezerwacji konieczne jest ponowne dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty”.
 23. Po złożeniu Rezerwacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji.
 24. W przypadku dokonania Rezerwacji, Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem odbioru przez Klienta zarezerwowanych TowarówSklepie.
 25. W przypadku dokonania Rezerwacji miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep.
 26. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§7
Wydanie Towaru

 1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie
 2. Wydanie Towaru może być dokonane bezpośrednio na rzecz Klienta, lub na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w stacjonarnym punkcie sprzedaży, tj. Sklepie.
 3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
 4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.
 5. Odbiór Towaru może być dokonany jedynie przez pełnoletnie osoby których zachowanie wskazuje, że nie znajdują się w stanie nietrzeźwości. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta lub Pełnomocnika odbierającego Produkty Sklepie, osoba wydająca Towar w Sklepie w imieniu Sprzedawcy uprawniona jest też do żądania okazania dokumentu stwierdzającego jego wiek.
 6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.
 7. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.
 8. Sprzedawca zobowiązuję się wydać zamówiony Towar bez wad.

§8
Ceny i metody płatności

 1. W przypadku jeśli Klient zdecyduje się na wykorzystanie SHOWROOM’u do dokonania Zamówienia lub Rezerwacji Towaru Sklepie, obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z cenami Towarów wskazanymi w SHOWROOM’ie.
 2. Ceny Towarów podawane są w SHOWROOM’ie w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty.
 3. W przypadku jeśli Klient zdecyduje się na złożenie Zamówienia poprzez SHOWROOM ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego …;
  2. płatnością w systemie BlueMedia S.A. z dostępnymi metodami płatności szybkich przelewów z kont bankowych zlokalizowanych w Polsce, poprzez BLIK, Apple Pay, Google Pay oraz kart płatniczych z Visa i Mastercard (Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068);
  3. płatnością w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.
 4. W przypadku dokonania Zamówienia termin płatności za Zamówienie wynosi 7 dni przy zamówieniu z przedpłatą lub upływa w dniu wydania ZamówieniaSklepie.

§9
Prawo Klienta do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowa sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem § 11 i § 14 Regulaminu poniżej, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Klient będący konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego konsumentem weszła w posiadanie tego Towaru;
  2. W którym Klient będący konsumentem wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego konsumentem, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Klient będący konsumentem mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Klient będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Klient będący konsumentem wyśle Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§10
Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrot płatności będzie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący konsumentem zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący konsumentem odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Klient będący konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Klient będący konsumentem również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Klient będący konsumentem zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w SHOWROOM’ie lub w Sklepie.

§11
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§12
Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§13
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje kroki w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania SHOWROOM’u, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu SHOWROOM’u.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem SHOWROOM’u Klient może zgłaszać mailowo pod adres b.paluszkiewicz@probierniaurbanowicz.pl . lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem SHOWROOM’u.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§14
Postanowienia dotyczące Klientów niebędących konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego konsumentem.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Klienta niebędącego konsumentem.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§15
Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności Sprzedawcy w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Klient będący konsumentem może, ale nie musi skorzystać.

Pobierz plik w wersji .pdf

Pobierz plik w wersji .docx

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA

DO ODBIORU TOWARU ZE SKLEPU „PROBIERNIA URBANOWICZ”

ZAMÓWIONEGO POPRZEZ SHOWROOM ONLINE „PROBIERNIA URBANOWICZ”

§1
Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady skorzystania z pełnomocnika przy odbiorze towarów ze sklepu stacjonarnego „PROBIERNIA URBANOWICZ” zlokalizowanego przy ul., Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, które zostały zamówione poprzez SHOWROOM ONLINE „PROBIERNIA URBANOWICZ”

§1
Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach SHOWROOM’u.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Pełnomocnik – osoba fizyczna lub prawna, której Klient udziela pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.
 4. SHOWROOM – platforma internetowa online na którą składa się SHOWROOM ONLINE „Probierni Urbanowicz” oraz platforma do składania zamówień w Sklepie stacjonarnym, działające pod adresem …
 5. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, w którym można składać Zamówienia przy wykorzystaniu SHOWROOM’u.
 6. Sprzedawca – Probiernia Urbanowicz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa zarejestrowanej pod nr KRS 0000922408, NIP 5252877171, REGON: 38999007600000.
 7. Towar lub Towary – produkt lub produkty prezentowane w SHOWROOM’ie online, które można nabyć w Sklepie stacjonarnym.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SprzedawcąKlientem, realizowana w Sklepie stacjonarnym znajdującym się w Warszawie, przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§3
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu SHOWROOM’u
 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem SHOWROOM’u to stacjonarny punkt sprzedaży, Pełnomocnik jest odrębnym od Sprzedawcy podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.
 4. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.
 5. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej probierniaurbanowicz.pl
 6. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

§4
Postanowienia ogólne

 1. Pełnomocnik jest odrębnym od Sprzedawcy podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.
 2. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył 18 lat.
 3. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.
 4. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.
 5. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja w SHOWROOMie na warunkach określonych w regulaminie SHOWROOM’u.
 6. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 7. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

§5
Wykonanie pełnomocnictwa

 1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w stacjonarnym punkcie sprzedaży Sprzedawcy, tj. w Sklepie, a następnie dostarczeniu Towaru pod wskazany przez Klienta adres.
 2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa pracownikowi Sprzedawcy.
 3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w SHOWROOMie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.
 4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.
 5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.

§6
Wynagrodzenie Pełnomocnika

 1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.
 2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie SHOWROOM’u. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.
 3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.
 4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od Sprzedawcy przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.

§6
Wynagrodzenie Pełnomocnika

 1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.
 3. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: b.paluszkiewicz@probierniaurbanowicz.pl lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.
 4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności Sprzedawcy w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Menu