Polityka prywatności

Polityka Prywatności SHOWROOM’U ONLINE

„PROBIERNIA URBANOWICZ”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) dotyczy SHOWROOM’U ONLINE „PROBIERNIA URBANOWICZ” dostępnego pod adresem probierniaurbanowicz.pl (zwanego dalej jako „SHOWROOM”).

 

 1. Właścicielem SHOWROOM’U ONLINE „PROBIERNIA URBANOWICZ” dostępnego pod adresem probierniaurbanowicz.pl jest Probiernia Urbanowicz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa zarejestrowanej pod nr KRS 0000922408, NIP 5252877171, REGON: 38999007600000 (zwana dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

 

 1. Użytkownikami SHOWROOM’u są osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem probierniaurbanowicz.pl (zwani dalej jako „Użytkownicy” lub w liczbie pojedynczej jako „Użytkownik”).

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników SHOWROOM’u jest Probiernia Urbanowicz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa zarejestrowana pod nr KRS 0000922408, NIP 5252877171, REGON: 38999007600000.

 

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 • 2

Definicje wyrażeń użytych w Polityce Prywatności

Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Rejestracja – rejestracja na stronie www.probierniaurbanowicz.pl w zakładce ….
 3. Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do rezerwacji Towarów w Sklepie stacjonarnym, określające w szczególności rodzaj i liczbę zarezerwowanego Towaru.
 4. Sklepstacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, w którym można składać Zamówienia przy wykorzystaniu SHOWROOM’u.
 5. Towar lub Towary – produkt lub produkty prezentowane w SHOWROOM’ie online, które można nabyć w Sklepie stacjonarnym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy WłaścicielemUżytkownikiem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie, przy ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Pełnomocnik – osoba fizyczna lub prawna, której Użytkownik udziela pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.
 • 3

Cel Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez SHOWROOM i realizacji składanych przez Użytkowników Rezerwacji, Zamówień oraz Umów sprzedaży. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
  • dokonania Rejestracji;
  • dokonywania Rezerwacji i Zamówień;
  • zawarcia Umowy sprzedaży;
  • dokonania rozliczeń;
  • przygotowania odbioru przez Użytkownika lub jego Pełnomocnika zamówionego przez Użytkownika Towaru;
  • korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);
  • zapewnienia Użytkownikom bezpłatnej subskrypcji Newslettera.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

 

 1. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

 

 • 4

 

Rodzaj Danych

 1. Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  1. dokonania Rejestracji:
   • imię i nazwisko;
   • adres e-mail;
  2. dokonywania Rezerwacji Zamówień:
   • imię i nazwisko;
   • sposób odbioru Towaru, tj. osobiście lub przez Pełnomocnika;
   • adres Użytkownika, tj. ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo;
   • numer telefonu;
   • adres e-mail;
   • informacje na temat Rezerwacji i Zamówień;
   • adres IP;
  3. dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
   • adres do rozliczeń tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo;
   • numer rachunku bankowego;
   • informacje na temat płatności i historię płatności;
  4. w wypadku złożenia przez Użytkownika dyspozycji wystawienia przez Właściciela faktury VAT na zakupy dokonane w Sklepie stacjonarnym, Administrator przetwarza ponadto następujące dane osobowe:
   • Nazwę firmy;
   • Numer NIP lub VAT EU;
   • Adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo).

 

 

 • 5

 

Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, (dalej zwane: „RODO”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili Rejestracji lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej SHOWROOM’u czynności.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia Rejestrację oraz dokonywanie Rezerwacji lub Zamówień.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

 • 6

Prawa Przysługujące Użytkownikowi

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte z bazy SHOWROOM’u, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do Administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
 • 7

 Powierzenie Przetwarzania Danych Innym Podmiotom

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji funkcji SHOWROOM’u, np. Pełnomocnikom lub operatorom serwisów obsługujących płatności.
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

 

 • 8

 

Okres Przechowywania Danych Osobowych

 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje dotyczące Umowy sprzedaży przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 3. Ponadto, Administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych Umów sprzedaży, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między UżytkownikiemWłaścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej SHOWROOM’u. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.
 • 9

Pliki Cookies

 1. SHOWROOM używa plików cookies (ciasteczka) lub podobnej technologii (dalej łącznie nazywane: „Cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do SHOWROOM’u (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania SHOWROOM’u do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki Cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który SHOWROOM przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie SHOWROOM’u do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików Cookies, występujące na stronie internetowej SHOWROOM’u, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki Cookies). Inne pliki Cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową SHOWROOM’u, jest na niej rozpoznawany (stałe pliki Cookies). Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Pliki Cookies używane na stronie internetowej SHOWROOM’u to:
  • _fbp
  • _ga
  • _gat
  • _gid
  • cookie_notice_accepted
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart
  • wp-wpml_current_language
  • wp_woocommerce_session
 1. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z SHOWROOM’u. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na stronie internetowej SHOWROOM’u.
 2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 3. Wszystkie pliki Cookies, występujące na stronie internetowej SHOWROOM’u są ustalane przez Administratora.
 4. Wszystkie pliki Cookies, używane przez SHOWROOM, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 5. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki Cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 6. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików Cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja Cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji Cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 7. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików Cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej SHOWROOM’u.
 8. Pliki Cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym w szczególności:
 • tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 • rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową SHOWROOM’u, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
 • rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową SHOWROOM’u jest zarejestrowana na stronie internetowej SHOWROOM’u;
 • rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki Cookies, adres IP i informacji o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania;
 • dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
 • zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta z SHOWROOM’u, w celu możliwości ulepszania SHOWROOM’u i stwierdzenia, które zakresy SHOWROOM’u są najbardziej popularne dla Użytkowników;
 • oprawnego skonfigurowania SHOWROOM’u, z uwzględnieniem lokalizacji Użytkownika.
 • 10

Zarządzanie Plikami Cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach je uniemożliwić.
 2. W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej.

 

 

 • 11

Zarządzanie Plikami Cookies

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania SHOWROOM’em oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać np.:
 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do SHOWROOM’u nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce Użytkownika;
 • Informacje o adresie IP;

 

 1. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 1. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania SHOWROOM’em.
 • 12

 

Postanowienia Końcowe

 1. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, za które uznaje się w szczególności:
 • rozszerzenie lub modyfikację funkcjonalności SHOWROOM’u;
 • wprowadzenie nowych usług lub zmiany zakresu usług;
 • zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania SHOWROOM’u, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformatycznego użytkownika końcowego, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wystąpienie nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
 • konieczność dokonania zmian Polityki Prywatności o charakterze technicznym niewpływającym na treść praw i obowiązków Użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników;
 • konieczności dostosowania Polityki Prywatności do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług;
 • konieczność dostosowania świadczonych usług lub treści Polityki Prywatności do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych;
 • dostosowanie Polityki Prywatności do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Użytkowników;
 • zmianę danych Administratora ujawnionych w Polityce Prywatności, w szczególności danych teleadresowych.
 1. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą dokonywane przez publikację tekstu jednolitego Polityki Prywatności. Jakiekolwiek zmiany Polityki Prywatności nie wpłyną negatywnie na prawa Użytkowników. Korzystanie z SHOWROOM’u po wejściu w życie zmian w Polityce Prywatności oznacza ich akceptację.
Menu